1.     Uvod

Delovanje Zveze v letu 2017 označujeta

 • izvolitev novega vodstva Zveze ter
 • aktivnosti v sklopu praznovanja 20-letnice Zveze.
 • Vse navedeno je pomembno vplivalo na vodenje Zveze in na izvajanje letnega programa. Aktivnosti v prvi polovici leta 2017 so bile v pretežni meri posvečene prenosu vodenja in pripravi 20-letnice, vsem ostalim področjem pa smo se posvečali predvsem v obdobju oktober-december. V lanskem letu je Zveza:
 • izdala prvi slovenski Priročnik za koronarne bolnike, ki so ga ob 20-letnici prejeli vsi člani društev in klubov
 • bila aktivna na promociji svojega poslanstva (novi posterji, prisotnost na Forumu kardiologov, tiskovna konferenca, nova spletna stran…..)
 • organizirala dve usposabljanji – TUV za 20 novih kandidatov v aprilu in maju ter izobraževanje predsednikov v novembru
 • vzpostavila sodelovanje s sorodnimi organizacijami kroničnih bolnikov in inštitucijami na področju nevladnih organizacij
 • sodelovala in bila uspešna na razpisu Ministrstva za zdravje
 • vzpostavila sistem sodelovanja s sponzorji in donatorji in iz tega pridobila finančna sredstva
 • ustanovljen je bil aktiv vaditeljev
 • na novo je bil konstituiran strokovni svet, potrjena so bila strokovna izhodišča za rehabilitacijsko vadbo
 • vodila aktivnosti in koordinirala pripravo podlag za prijave na razpis FIHO.

2.     Osnovni podatki o delovanju v društvih

V letu 2017 je bilo v Zvezo vključenih 17 koronarnih društev in klubov. Društva so delovala v 82 krajih po Sloveniji in v 153 skupinah. Na dan 30. novembra 2017 je bilo vseh društvih in klubih vključenih skupno 3.818 članov – koronarnih bolnikov, od tega se redne vadbe udeležuje 2688 članov. Vadbo vodi 137 posebej usposobljenih vaditeljev in vaditeljic, ki so končali poseben tečaj Temeljnega usposabljanja vaditeljev za delo s koronarnimi bolniki. Program sledi smernicam kardiološke stroke in ga je potrdil strokovni svet Zveze. Izvajalcem programa je zagotovljeno svetovanje in supervizija. Pomemben del programa je redno merjenje EKG in krvnega tlaka vsem telovadečim. V društvih in klubih opravijo letno cca 115.000 merjenj vrednosti krvnega tlaka, ter o tem vodijo ustrezne evidence.

Pomemben del aktivnosti vseživljenjske rehabilitacije so individualna svetovanja, ki jih redno opravljajo vaditeljice, ponekod pa tudi strokovni vodje oziroma zdravniki. To dejavnost je zagotovo treba sistemsko urediti znotraj Zveze in ji dati večji pomen. Gre za zahtevno strokovno delo, med vaditelji je kar 86 odstotkov takih, ki imajo temeljno izobrazbo zdravstvene smeri, z opravljenimi tečaji temeljnih postopkov oživljanja in dodatno usposobljenostjo za kompetentno ravnanje.

 

Poleg rehabilitacijske vadbe se v društvih izvaja tudi program zdravstvene vzgoje bolnikov in program organiziranega druženja.

V letu 2017 smo v društvih in na zvezi opravili 57.922 prostovoljnih ur za 9960 uporabnikov. Pri tem je sodelovalo 87 strokovnjakov in 419 laikov.(oboje dopolnim iz FIHO poročila 2017)

3.     Seje organov Zveze in delo vodstva

V letu 2017 smo izvedli

 • volilni zbor članov v mesecu aprilu in
 • v novembru dvodnevni posvet predsednikov.Nadzorni odbor Zveze se je sestal enkrat in pripravil poročilo, sicer je bil predsednik NO v tem mandatu Miha Randl prisoten na vseh sejah IO. Disciplinska komisija se ni sestala, ker ni prejela pobud za obravnavo.
 • Številne nove naloge Zveze terjajo znatno več dela vodstva, predsednica in podpredsednica imata redna delovna srečanja praviloma ob torkih popoldne na sedežu Zveze. Vzpostavljena je bila evidenca opravljenih ur prostovoljnega dela na Zvezi.
 • Izvršilni odbor se je sestal na štirih sejah. Kolegij predsednikov društev in klubov se je sestal dvakrat ob pripravi poročil in ob pripravah na izpolnjevanje vloge za FIHO za leto 2018, obakrat v Hrpeljah ter se ob teh srečanjih tudi seznanil z aktualnimi vprašanji delovanja Zveze.

4.     Strokovno usposabljanje in opolnomočenje izvajalcev

Zveza je v letu 2017 izvedla program

 • temeljnega usposabljanja vaditeljev ( dvodnevni tečaj v dveh modulih), ki sega je udeležilo 20 vaditeljev,
 • Izobraževanje predsednikov društev (tema izvajanje zakonodaje na področju prostovoljnega dela), ki so se ga udeležila vsa društva razen KD Ptuj in Radenci.

5.     Sodelovanje z drugimi organizacijami

Vzpostavljeno je bilo partnersko sodelovanje s sorodnimi organizacijami bolnikov :

 • Zvezo društev diabetikov Slovenije,
 • Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije in
 • Združenjem bolnikov s cerebrovaskularnimi boleznimi Slovenije .Zveza je v letu 2017 pridobila članstvo v upravnem odboru Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije – podpredsednica, ki o delovanju foruma tekoče poroča na sejah IO. Pridobili smo celovit pregled nad organiziranostjo in predvsem financiranjem nevladnih organizacij v Sloveniji, kar je osnova za naše sodelovanje na javnih razpisih.

6.     Sodelovanje s strokovnimi inštitucijami

Zveza je s samostojno stojnico oz. postersko predstavitvijo sodelovala na Forumu preventivne kardiologije v organizaciji Združenja kardiologov Slovenije. Člani tega združenja, tako tisti, ki so že do sedaj sodelovali z društvi in klubi, kot tudi nekateri novi, so se zelo pozitivno odzvali na naše povabilo pri ustvarjanju Priročnika. Združenje kardiologov na pomen vseživljenjske rehabilitacije v naši organizaciji dosledno opozarja na dogodkih, kjer je to tema , npr. tiskovna konferenca ZZZS ob predstaviti mreže centrov ambul.rehab. .

Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji, kjer bomo aktivno sodelovali na njihovem strokovnem srečanju ( vodja aktiva vaditeljev Lilijana Žerdoner). Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z Združenjem družinske medicine in dogovorjeno sodelovanje na njihovem kongresu v marcu letos.

7.     Prispevki društev za delo Zveze (članarine)

V letu 2017 so bila s strani društev poravnani vsi zneski dogovorjene članarine za tekoče leto, konec leta pa poravnani tudi zneski neplačanih članarin od leta 2012 naprej. Izjema je KK Celje, kjer je bil na seji IO sprejet sklep o obročnem odplačilu .

8.     Strokovni svet Zveze

Strokovni svet je imel v letu 2017 eno redno sejo, člani so se medsebojno večkrat srečevali ob posameznih strokovnih srečanjih in so tudi sicer v rednih kontaktih pri reševanju tekočih vprašanj (npr. pomoč npr. najmlajšemu Društvu koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine). Predsednik sveta dr. Borut Jug je v okviru svojih drugih funkcij skrbel za prenos informacij o Zvezi ter za obveščanje javnosti ( npr. tiskovna konferenca ZZZS ob zagonu centrov za ambul. reh. koronarnih bolnikov ).

9.     Aktiv vodij vaditeljev

Izveden je bil ustanovni zbor aktiva ter prvo izobraževanje. Pripravljen je bil program dela za leto 2018.

10.Praznovanje 20-letnice Zveze in izdaja Priročnika za koronarne bolnike

Zveza je v letu 2017 v okviru praznovanja 20-letnice

 • izvedla odmevno tiskovno konferenco (trije prispevki v tiskanih medijih – Dnevnik, Delo, Medicina in ljudje ter trije televizijski prispevki )
 • izvedla svečano akademijo, katere pokroviteljstvo je prevzel predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, udeležilo se je je 120 predstavnikov društev in številni predstavniki strokovne javnosti, s katero sodelujemo
 • izdala je prvi Priročnik za koronarne bolnike.

Z aktivnostmi ob praznovanju smo želeli v slovenski strokovni javnosti in posebej še med koronarnimi bolniki povečati prepoznavnost našega dela, predvsem pa prispevati k vključevanju novih koronarnih bolnikov v aktivnosti vseživljenjske rehabilitacije, ki poteka v društvih. V priročniku smo sprva želeli zbrati nekaj prispevkov kardiologov, ki že dolga leta sodelujejo kot strokovni vodje v društvih, in opozoriti na nekatere glavne teme, pomembne za ohranjanje zdravja koronarnih bolnikov. Obenem pa smo ga namenili predstavitvi delovanja društev po Sloveniji in s tem večji povezanosti klubov in društev v Zvezi in medsebojnemu sodelovanju.

Z izvolitvijo novega vodstva Zveze, predvsem nove predsednice, prof. dr. Irene Keber, ki je prevzela delo strokovne urednice priročnika, je to delo iz prvotno načrtovanega Zbornika ob 20-letnici preraslo v pravi Priročnik za bolnike, ki vključuje petnajst prispevkov vodilnih strokovnjakov na področju slovenske kardiologije ter še nekaj drugih prispevkov, ki obravnavajo najpomembnejše teme sobivanja bolnikov s koronarno boleznijo.

V priročniku so zbrani podatki o našem delovanju v društvih/klubih ter Zveze, naše aktivnosti so predstavljene tudi s slikovnim gradivom. Kljub prizadevanjem uredništva, da bi poenotili predstavitve, se te med seboj še vedno precej razlikujejo. Nekatera društva so več pozornosti namenila zgodovini svojega delovanja, druga pestri vsebini obstoječih aktivnosti. Prispevke smo takšne, kot smo jih prejeli, objavili, vključujejo le popravke lektorice. To je prva natisnjena obširnejša predstavitev našega delovanja, v naslednji izdaji priročnika jo bomo prav gotovo dopolnili in oblikovali drugače.

Za praznovanje 20-letnice in izdajo Priročnika smo v finančnem planu za leto 2017 rezervirali 4.000,00 lastnih sredstev Zveze, z izrednimi dodatnimi prilivi (sredstvi MZ, sponzorji in donatorji) pa skupaj zbrali 18.665,20 eur. Stroški prireditve in izdaje priročnika so znašali 16.055,29 eur, presežek sredstev 2.609,91 eur je ostal na društvenem skladu Zveze.

11.Razpis Ministrstva za zdravje

Na javnem razpisu za sofinanciranje programov opolnomočenja bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi za leta 2017, 2018 in 2019 smo prejeli sklep o odobritvi trikrat po 7.755,62 evrov sredstev (skupaj 23. 267 eur v teh letih, 70 % od zaprošenih sredstev ) za Program opolnomočenja bolnikov s koronarnimi boleznim.

Cilj triletnega programa je povečati dostopnost do aktivnosti opolnomočenja koronarnih bolnikov   in posledično vključevanje čim večjega števila bolnikov v aktivnosti VR. Program vsebuje naslednje aktivnosti:

V letu 2017:

 • izdaja priročnika za bolnike, v katerem bodo zajeti prispevki najvidnejših kardiologov in nekaterih drugih strokovnjakov na posamezne ključne teme, pomembne za opolnomočenja bolnikov in obvladovanja koronarne bolezni,

V letu 2018:

 • aktivnosti mreženja, sodelovanja in partnerstva v lokalnih okoljih s ciljem večjega vključevanja bolnikov v aktivnosti VR, ki potekajo v društvih,
 • izvedbo posvetov in programov sodelovanja s partnerji v osnovnem zdravstvu – referenčnimi ambulantami in preventivni kabineti v zdravstvenih domovih ter s partnerskimi društvi društva za srce in njihove podružnice, diabetiki, društva bolnikov po možganski kapi). Cilj teh aktivnosti je doseganje vključenosti čim večjega števila bolnikov v aktivnosti opolnomočenja in ostalih vsebin VR koronarnih bolnikov,
 • vzpostavitev novih oz. prenova obstoječih komunikacijskih kanalov za bolnike (letaki, splet oz. socialna omrežja) ter sistema osebnega svetovanja bolniku kot nadgradnje aktivnosti opolnomočenja
 • priprava aktivnega sodelovanja na strokovnem srečanju Forum preventivne kardiologije 2018 in na strok. srečanju zdravnikov družinske medicine

V letu 2019:

 • priprava novih vsebin in metodološkega pristopa izobraževalnih delavnic na teme, ki so za opolnomočenje bolnikov posebej pomembne (pomen telesne aktivnosti, varnost vadbe, postopki reanimacije, tematika žensko srce in posebej delavnice za mlade koronarne bolnike).

12.Promocija Zveze in spletna stran

Promociji delovanja Zveze so bile namenjene aktivnosti ob 20-letnici, posebej še tiskovna konferenca. Poleg priročnika je Zveza v začetku leta izdala še manjšo zloženko, na kateri so osnovni podatki o delovanju, predvsem pa kontaktni podatki društev. Pridobili smo tudi dva mobilna posterja ( roll up-a), ki ju uporabljamo za našo prestavitev na posameznih dogodkih.

V celoti je bila prenovljena spletna stran Zveze ter nanjo naloženi aktualni podatki o delovanju ter v priročniku objavljeni strokovni prispevki. Urejanje spletne strani je prevzela podpredsednica , spletno stran se osvežuje dvakrat tedensko in na njej redno objavlja poročila o aktivnostih tako na Zvezi, predvsem pa v društvih. Od prenove spletne strani se je obiskanost znatno povečala.

 

13.     Sodelovanje s sponzorji in donatorji v letu 2017

V preteklem letu je bila vzpostavljena lista potencialnih sponzorjev in prvi kontakti z njimi. S sedmimi so bile podpisane pogodbe o sodelovanju pri izdaji priročnika, vse obveznosti so bile izpolnjene tako s strani sponzorjev ( prilivi sredstev) kot naše – objave oglasov. Na osnovi tako vzpostavljenega sodelovanja se v letošnjem letu dogovarjamo za nove oblike sodelovanja in sponzorske podpore delovanju Zveze.

Prilivi donacij so bili lani na nivoju preteklih let, smo pa na nivoju Zveze vzpostavili mehanizem, s katerimi bomo v letošnjem letu te aktivnosti lahko naredili bolj uspešne ( obrazci, navodila na spletni strani).

 

 14.   Aktivnosti v zvezi s prijavo na javni razpis FIHO

Tudi v letu 2017 sta bili v okviru Zveze organizirani dve strokovni srečanji vodstev društev, na katerih smo skupno obdelali vprašanja pri pripravi poročila za FIHO o porabi sredstev za leto 2016 ter v oktobru vprašanja v zvezi s pripravo vloge za leto 2018. Predstavniki posameznih društev in klubov so se o istih vprašanjih udeležili tudi posvetov, ki jih pripravlja FIHO.

 

Sredstva, pridobljena iz FIHO razpisa, so bila v društva nakazana v dvanajstinah in po kriterijih, ki jih je potrdil izvršilni odbor Zveze, pri tem pa upošteval podatke o članstvu, telovadečih in vadbenih skupinah. V mesecu maju so bile z vsemi društvi in klubi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju programov in porabi sredstev FIHO v letu 2017.

Razporejanje sredstev FIHO za l. 2017 in pridobljena sredstva za l. 2018

odločba 2018 odločba 2017 IND 18/17
programi na državni ravni
1. usposabljanja izvajalcev VR KB 5.076,86 5.082,72 99,88
2. povečevanje vključenosti KB v VR 1.108,89
3. promocija ukrepov in obveščanje javnosti 420,15 0,00
SKUPAJ 6.185,75 5.502,87 112,41
programi na lokalni ravni
1. rehabilitacijska vadba 72.078,51 71.081,19 101,40
2. zdravstvena vzgoja 3.618,09 3.552,02 101,86
3. organizirano druženje 3.094,24 2.953,97 104,75
SKUPAJ 78.790,84 77.587,18 101,55
delovanje na državni ravni 5.236,59 3.982,25 131,50
delovanje na lokalni ravni 15.181,37 15.540,54 97,69
naložbe v osnovna sredstva 2.151,87 3.000,00 71,73
skupaj pridobljena sredstva 107.546,42 105.612,84 101,83

Delež odobrenih sredstev je letos za slaba 2 % višji kot lani, v primerjavi z zaprošenimi se nam je letos zmanjšal za dobra 2 % ( lani 51 %, letos 48,6 %). Tako koordinacijo priprav letnih poročil kot vlog za razpis 2018 je tudi lani prevzel in vodil Jurij Repič. Žal se pri obeh aktivnostih še vedno spopadamo z problemi nediscipline, kar se tiče rokov oddaje, točnosti podatkov ter navajanja realno izvedenih aktivnosti. Tudi zaradi tega nam zmanjka energije za pripravo novih programov, s katerimi bi lahko pridobili dodatna sredstva.

 

15.     Finančno poslovanje Zveze v letu 2017

Zveza je v preteklem letu znatno povečala tako prilive kot tudi odhodke, znatno višji je tudi presežek prihodkov nad odhodki. Sprejet je bil Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju Zveze, podpredsednica na sejah izvršilnega odbora redno poroča o prilivih in odlivih ter stanju na računu Zveze.

PRIHODKI ZNESEK ODHODKI ZNESEK
ČLANARINE 19.369,00 MATERIALNI STROŠKI (PLAKETE) 189,10
DOTACIJA FIHO 9.485,16 STROŠKI PISAR.MATER.IN FOTOKOP. 851,46
DOT.RS-MIN.ZA ZDRAVJE 7.755,62 STROŠKI STORITEV DRUGIH 11.578,84
DON.PRAVNIH OSEB 200,00 STROŠKI TISKANJE GLASIL 9.604,17
DONACIJE FIZ.OSEB 209,44 STROŠKI PREVOZNIH.STORITEV 0,00
PRIH. SPONZORJEV 4.000,00 STR.VZDRŽ.UPORABE PROSTORA 1.800,00
FINANČNI PRIHODKI 2,03 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 265,30
IZRAVNAVE 1,48 RAČUNOVODSKE STORITVE 1.987,68
    STROŠKI REPREZENTANCE 95,11
    AVTORSKE POGODBE 4.737,35
    POVRAČILA STROŠKOV 3.930,45
    STROŠKI POŠTNIH, TEL.STORITEV 253,75
    STROŠKI INTERNETNIH STORITEV 655,78
    AMORTIZACIJA 48,75
    DRUGI POSLVNI ODHODKI 4,00
    FINANČNI ODHODKI 1,06
SKUPAJ 41.022,73 36.002,80
leta 2016 20.038,91 leta 2016 21.672,41
PRESEŽEK PRIHODKOV   5.019,93
leta 2016 1.633,50