Projekt » Srce in zdravje 2« je krajše ime projekta, s katerim smo bili uspešni na Javnem razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v obdobju 2023 – 2025, njegovo polno ime je Razvoj in implementacija novega integriranega programa opolnomočenja bolnikov s srčnim popuščanjem. V prijavi za projekt smo zagotovili da bomo

  • uvedli nove načine opolnomočenja najbolj ranljive skupine koronarnih bolnikov v Sloveniji – manj zmogljivih in starejših bolnikov s srčnim popuščanjem ter s tem
  • prispevali k boljšemu obvladovanju te kronično nenalezljive bolezni.

Prijavljeni program vključuje aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti, vključno z osnovnim izobraževanjem elektronskih komunikacij in podporo pri navigaciji po zdravstvenem sistemu.

V aktivnosti tega projekta bodo še posebej vključeni starejši posamezniki, ki se zaradi starosti, napredovale bolezni in elektronske nepismenosti težje vključujejo v organizirane oblike vadbe in ostale aktivnosti, ki potekajo po naših klubih.

Program vključuje razvoj novih pristopov in specifičnih vsebin opolnomočenja bolnikov s srčnim popuščanjem. Ti temeljijo na celostni obravnavi bolnikov ter upošteva soodvisnost psiho-fizioloških dejavnikov ter vpliva socialnega okolja na potek in dostopnost vseživljenjske rehabilitacije.

Oblikovali bomo standardno vsebino za izvedbo celovite vseživljenjske rehabilitacije teh bolnikov v novih posebnih vadbenih skupinah, ki bo vključevala:

  • posebne metode telesne vadbe prilagojene zdravstvenem stanju in telesni zmogljivosti posameznih bolnikov s srčnim popuščanjem,
  • zdravstveno izobraževanje teh bolnikov, ki bo temeljilo na individualnih posvetih in delu v malih skupinah;
  • poseben poudarek bomo  namenili osebnostnemu pristopu s ciljem optimalnega uravnoteženja posameznikovega psihosomatskega stanja.
  • poseben sklop specifičnih vsebin izobraževanja za dvig zdravstvene pismenosti teh bolnikov in osnovnih veščin elektronskih komunikacij z namenom, da bi se ti bolniki lažje vključevali v sodobne komunikacijske kanale v zdravstvu (npr. elektronsko naročanje, različne oblike komunikacije v skupinah  preko spletnih orodij )
  • psihosocialna pomoč pod strokovnim vodstvom psihoterapevtov
  • vzpodbujanje novih oblik druženja med bolniki  z izmenjavo izkušenj in ustvarjanjem pozitivnega socialnega okolja,  ki ima namen prispevati k zmanjševanju socialne izključenosti.

Za izvajanje tako oblikovanih programov celostne obravnave bolnikov s srčno žilnim popuščanjem bomo izobrazili posebno skupino vaditeljev, ki imajo ustrezno izobrazbo in izkušnje pri izvajanju rehabilitacijske vadbe v mreži vadbenih skupin Zveze. V ta namen bo Zveza izmed 160 že strokovno usposobljenih vaditeljev, ki že vodijo vadbo po klubih in društvih po Sloveniji, dodatno usposobila 50 vaditeljev z zdravstveno vzgojnimi vsebinami  in po smernicah priporočene varne in strokovno vodene vadbe starejših bolnikov s srčnim popuščanjem.

V drugi fazi izvedbe  projekta bomo te vsebine implementirali v novih vadbenih skupinah na celotnem območju Slovenije. Ob tem bomo namenili posebno skrb sodelovanju strokovno javnostjo v lokalnih okoljih – s centri za krepitev zdravja (CKZ), zdravstveno-vzgojnimi centri, zdravstvenimi zavodi in sorodnimi nevladnimi organizacijami v lokalnih skupnostih.

Program izvajamo ob podpori sredstev

Ministrstva za zdravje – sodi v odobrene projekte sofinanciranja programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 in

sredstev sponzorja podjetja Boehringer Ingelheim, podrižnica Ljubljana.